Navigation

Mol an Oige 1 (Set Text & Workbook) Junior Cycle Irish

Availability: In Stock
ISBN: 9780717185764
AuthorNi Shuilleabhain, Caitriona
Pub Date24/04/2019
BindingPaperback
Pages336
CountryIRL
Dewey
Publisher: Gill
Quick overview Stock due back end of August, delayed by publisher. Tagann Mol an Oige 1 (Bliain a 1) go hiomlan le Sonraiocht Gaeilge na Sraithe Soisearai (T2), Creat na Sraithe Soisearai agus na Treoirlinte Measunaithe don Ghaeilge.
€27.75

Tagann Mol an Oige 1 (Bliain a 1) go hiomlan le Sonraiocht Gaeilge na Sraithe Soisearai (T2), Creat na Sraithe Soisearai agus na Treoirlinte Measunaithe don Ghaeilge.

Tosaionn gach aonad le piosa litriochta as a n-eascraionn teama an aonaid.
Tosaionn gach rannog le liosta Torthai Foghlama a bhaineann leis na tri shnaithe; is iad seo na torthai cui i gcas na rannoige sin.
Ta na Torthai Foghlama briste sios ina gcuspoiri foghlama ata easca do na daltai a thuiscint.
Scagann gach aonad an teama cui le reimse tarraingteach gniomhaiochtai a airionn na cuig scil a chuidionn le Cumas Cumarsaide an dalta: eisteacht, leitheoireacht, ginchumas labhartha, idirghniomhaiocht labhartha agus scribhneoireacht.
Cuireann na rannoga Cur i Lathair abhar, focloir agus modhanna ar fail do na daltai a chuideoidh leo cur i lathair a dheanamh ar reimse topaici.
Deantar tagairt don Measunu chun Foghlama (McF) go rialta (feinmheasunu, obair bheirte, obair ghrupa, etc.).
Deanann daltai gniomhaiochtai a leagann an bhunsraith don Mheasunu Rangbhunaithe a dheanfaidh siad i mBliain a 3.
Is feidir leis na daltai feinmheasunu a dheanamh le linn na foghlama leis na seicbhoscai `Feinfheasacht an fhoghlaimeora: Feinmheasunu', rud a ligeann doibh cunamh a lorg no a ndul chun cinn a roinnt leis an muinteoir.
Pleitear gneithe eagsula de chultur na hEireann agus saol na Gaeltachta sna haonaid.
Muintear an ghramadach i mbealach comhthaite sna haonaid ar fad, agus ta aonad gramadai ann freisin a chinntionn feasacht teanga.
Ta tascanna agus gniomhaiochtai Punainne ar fail i ngach aonad le go mbeidh na daltai in ann an meid ata foghlamtha acu a usaid agus machnamh a dheanamh ar a dturas teanga.


Acmhainni SAOR IN AISCE do Scolairi

Sa Punann agus Leabhar Gniomhaiochta ta:


- Gniomhaiochtai ina gcruthaionn na daltai samplai oibre- Gniomhaiochtai a thacaionn leis na haonaid- Traenail sa dreachtu agus athdhreachtu- Loga gramadai- Bileoga feinmheasunoireachta/machnaimh

CD na Scolairi ar an bhfuil mireanna fuaime do na rannoga `Cur i Lathair' uile, abhar cluastuisceana, danta agus roinnt amhran.


Acmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:


- Forleargas ar Chreat na Sraithe Soisearai- Leargas ar an tSonraiocht Gaeilge agus Treoirline Measunaithe- Sceim Oibre don Chead Bhliain- Treoirlinte a thagann leis na straiteisi sa teacsleabhar- Acmhainni do gach aonad- Scripteanna iomlana CD

CDanna na Muinteoiri (na cluastuiscinti ar fad agus athsheinm ar na mireanna).
Ta acmhainni digiteacha breise ar fail ar an suiomh acmhainni, gillexplore.ie, san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint agus teimplead pleanala don mhuinteoir ar feidir eagarthoireacht a dheanamh air.


eLeabhar saor in aisce a bhfuil fiseanna agus naisc idirlin leabaithe ann - feach an cludach laistigh. Gheobhaidh muinteoiri a usaideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gniomhaiochta agus Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri saor in aisce.Is feidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as line.

*
*
*
Product description

Tagann Mol an Oige 1 (Bliain a 1) go hiomlan le Sonraiocht Gaeilge na Sraithe Soisearai (T2), Creat na Sraithe Soisearai agus na Treoirlinte Measunaithe don Ghaeilge.

Tosaionn gach aonad le piosa litriochta as a n-eascraionn teama an aonaid.
Tosaionn gach rannog le liosta Torthai Foghlama a bhaineann leis na tri shnaithe; is iad seo na torthai cui i gcas na rannoige sin.
Ta na Torthai Foghlama briste sios ina gcuspoiri foghlama ata easca do na daltai a thuiscint.
Scagann gach aonad an teama cui le reimse tarraingteach gniomhaiochtai a airionn na cuig scil a chuidionn le Cumas Cumarsaide an dalta: eisteacht, leitheoireacht, ginchumas labhartha, idirghniomhaiocht labhartha agus scribhneoireacht.
Cuireann na rannoga Cur i Lathair abhar, focloir agus modhanna ar fail do na daltai a chuideoidh leo cur i lathair a dheanamh ar reimse topaici.
Deantar tagairt don Measunu chun Foghlama (McF) go rialta (feinmheasunu, obair bheirte, obair ghrupa, etc.).
Deanann daltai gniomhaiochtai a leagann an bhunsraith don Mheasunu Rangbhunaithe a dheanfaidh siad i mBliain a 3.
Is feidir leis na daltai feinmheasunu a dheanamh le linn na foghlama leis na seicbhoscai `Feinfheasacht an fhoghlaimeora: Feinmheasunu', rud a ligeann doibh cunamh a lorg no a ndul chun cinn a roinnt leis an muinteoir.
Pleitear gneithe eagsula de chultur na hEireann agus saol na Gaeltachta sna haonaid.
Muintear an ghramadach i mbealach comhthaite sna haonaid ar fad, agus ta aonad gramadai ann freisin a chinntionn feasacht teanga.
Ta tascanna agus gniomhaiochtai Punainne ar fail i ngach aonad le go mbeidh na daltai in ann an meid ata foghlamtha acu a usaid agus machnamh a dheanamh ar a dturas teanga.


Acmhainni SAOR IN AISCE do Scolairi

Sa Punann agus Leabhar Gniomhaiochta ta:


- Gniomhaiochtai ina gcruthaionn na daltai samplai oibre- Gniomhaiochtai a thacaionn leis na haonaid- Traenail sa dreachtu agus athdhreachtu- Loga gramadai- Bileoga feinmheasunoireachta/machnaimh

CD na Scolairi ar an bhfuil mireanna fuaime do na rannoga `Cur i Lathair' uile, abhar cluastuisceana, danta agus roinnt amhran.


Acmhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:


- Forleargas ar Chreat na Sraithe Soisearai- Leargas ar an tSonraiocht Gaeilge agus Treoirline Measunaithe- Sceim Oibre don Chead Bhliain- Treoirlinte a thagann leis na straiteisi sa teacsleabhar- Acmhainni do gach aonad- Scripteanna iomlana CD

CDanna na Muinteoiri (na cluastuiscinti ar fad agus athsheinm ar na mireanna).
Ta acmhainni digiteacha breise ar fail ar an suiomh acmhainni, gillexplore.ie, san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint agus teimplead pleanala don mhuinteoir ar feidir eagarthoireacht a dheanamh air.


eLeabhar saor in aisce a bhfuil fiseanna agus naisc idirlin leabaithe ann - feach an cludach laistigh. Gheobhaidh muinteoiri a usaideann an leabhar rochtain ar leaganacha eLeabhair den Punann agus Leabhar Gniomhaiochta agus Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri saor in aisce.Is feidir teacht ar eLeabhair Gill Education ar line agus as line.

Customers who bought this item also bought

Health and Wellbeing SPHE 1 (incl. FREE e-book) - New Junior Cycle

Potts, Anne
9781845367206
Health and Wellbeing: SPHE 1 covers the four strands and learning outcomes of the SPHE element of Wellbeing and the New Junior Cycle SPHE short course Each strand addresses each of the Eight Key Skills of the new Junior Cycle
€14.50

Active For Life - Junior Cycle PE

Lyons, Ferghal
9781780908205
Written by PE Teachers with expert insight into your teaching needs - Fergal Lyons, Sarahjane Belton, Nicola Crean & Ivan O' Mahony. Meeting the new Junior Cycle requirements, all Active for Life assessments are mapped through the Wellbeing Statements of Learning and key skills of the framework for the Junior Cycle.
€15.95

Essential Science Pack 2nd Edition (Including Laboratory Notebook & Skills Book)

Kennedy, Declan
9781780906775
The second edition (2021) of Essential Science is the most comprehensive teaching package for Junior Cycle Science. Written by expert authors Dr. Declan Kennedy, Rose Lawlor and Seán Finn.
€36.00